Fiat POLMOZBYTPLUS BIAŁYSTOK Fiat POLMOZBYTPLUS BIAŁYSTOK
   
Dostawcze  
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW


WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW  POLMOZBYT PLUS SP. Z O.O.

MIEŚCI SIĘ W SERWISIE FIATA

ul. ZWYCIĘSTWA 10A 15-703 BIAŁYSTOK

tel. 85 651 08 99 e-mail:wypozyczalnia@polmozbytplus.com.pl

czynna w godzinach:pn.-pt.7.00-15.00

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI POLMOZBYT PLUS SP. Z O.O.

 

KLASA

 

MODEL

CENA   WYNAJMU ZA  JEDNĄ DOBĘ

LIMIT DOBA/ km

 

 

  KAUCJA

 1-3 DNI  

4-10 DNI

11-31 DNI

D

FIAT CROMA

150 zł

140 zł

130 zł

300 km

500 zł

B

FIAT PUNTO

100 zł

90 zł

80 zł

300 km

500 zł

C

FIAT LINEA

130 zł

120 zł

110 zł

300 km

500 zł

K

FIAT DOBLO CARGO

150 zł

140 zł

130 zł

300 km

800 zł

P

FIAT DUCATO

220 zł

210 zł

200 zł

300 km

1.000 zł

Posiadamy  w wypożyczlani  przyczepę ciężarową o maksymalnej masie DMC 3,5 t, ładowność 2400 kg.

WYMIARY:długość 8,5 m, szerokość 2,20 m. Cena wynajmu  wynosi 99 zł netto za 1 dobę.

OPŁATY DODATKOWE:

  1. Opłata za przekroczenie limitu dobowego - 0,25 zł/km
  2. Opłata administracyjna za obsługę poza siedzibą

             lub poza godz. pracy wypożyczalni  -  50 zł

  1. Dostarczenie/odbiór pojazdu poza siedzibą w granicach miasta - 50 zł                          
  2. Dostarczenie/odbiór pojazdu poza granicami miasta

              60 zł +1,5 zł /każdy km poza promieniem 20 km od siedziby wypożyczalni.

  1. Opłata za zwrot brudnego pojazdu  - 20 zł
  2. Wszystkie samochody posiadają pełne ubezpieczenie AC/OC/NW.
  3. Cennik zawiera ceny netto (bez podatku VAT) za jedną dobę wynajmu.
  4. Kaucja jest pobierana w cenie brutto.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW POLMOZBYT PLUS SP. Z O.O.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych

przez Polmozbyt Plus SP. Z O.O. w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich

w/w umów najmu chyba , że umowa najmu stanowi inaczej.

 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem) i Umowa najmu.

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4. Strony:

a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)

b. Wynajmujący: Polmozbyt Plus SP. Z O.O.

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

10. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

11. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

12. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować :

a. gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Wynajmującego

b. bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Oddział Białystok ,

nr rachunku PL 25 1050 1823 1000 0022 3673 3982

Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

13. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.

14. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii oraz Chorwacji, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Fakt wyjazdu należy zgłosić do Polmozbyt Plus SP. Z O.O..przed odbiorem samochodu. Jeżeli planujesz wyjazd do innego kraju niż wymienione skontaktuj się z nami (+48) 85 6510899. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.

15. W szczególności zabrania się:

a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

c. palenia tytoniu w samochodzie,

d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

16. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

17. W przypadku gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

Opłaty

18. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

19. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

20. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

21. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Zwrot lub wymiana pojazdu

22. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą Wynajmującego w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.

23. Zwrotu pojazdu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz pozostawić w „skrzynce zwrotu pojazdu” kluczyki wraz z dokumentami pojazdu . Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Polmozbyt Plus po otwarciu biura. Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia pojazdu inne niż te, które zostały odnotowane i zaakceptowane przez Najemcę w Protokole przekazania pojazdu.

24. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w siedzibie Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.

25. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

26. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.

27. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

28. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

29. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

30. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

e. likwidacji szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki

f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

31. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

32. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

Serwis, przeglądy i naprawy

33. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Wynajmującym tel. (+48)85 651 08 99. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

34. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinia: (+48) 12 3000 333) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

35. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

36. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Wynajmującym ((+48) 85 651 08 99 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej,a także do natychmiastowego wezwania Policji.

37. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 35, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

Obowiązki Wynajmującego

38. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

39. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:

a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej

b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

Ubezpieczenie pojazdów

40. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

41. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC (TPW), AC (CDW 1000 PLN, TW 1000 PLN) zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem :

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 41 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

g. wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),

h. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu - całkowity koszt ponosi Najemca,

i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,

j. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

k. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,

l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronie https://expressrent.eu/reservation/regulamin. Ponadto na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w każdym oddziale Wynajmującego.

42. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..

43. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU – CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

a. brak dowodu rejestracyjnego , polisy ubezpieczeniowej,tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie: 320 PLN

b. brak kluczyka bez pilota centralnego zamka : 300 PLN

c. brak kluczyka z pilotem centralnego zamka :  700 PLN

d. utrata lub zniszczenie pilota do alarmu : 200 PLN

e. utrata kołpaka koła : 120 PLN

f. brak panelu do radioodbiornika : 300 PLN

g. brak dokumentów technicznych (książka pojazdu,rejestr obsługi,książka gwarancyjna ) :  200 PLN

h. uzupełnienie brakującego paliwa : koszt paliwa + 35%

i. brak części przekazanego wyposażenia samochodu :  opłata w/g cennika producenta + 35%

j. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy :  2500 PLN

k. palenie tytoniu w przedmiocie najmu : 250 PLN

l. holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem : 250 PLN

m. udostępnienie pojazdu osobie nie uprawnionej :250 PLN

n. niedozwolone przemieszczanie pojazdu poza granice RP : 150 PLN za każdą dobę

o. zwłoka w zwrocie pojazdu : trzykrotność stawki dobowej ustalonej w umowie za każdą dobę zwłoki

p. opłata administracyjna za każdą szkodę powstałą w okresie najmu i nie rozliczaną z OC sprawcy :1000 PLN

r. prowadzenie obsługi poza siedzibą Wynajmującego :  ceny zgodne z  aktualnym cennikiem wynajmu

Regulamin wypożyczalni do pobrania w pliku pdf.

   
 
 
POLMOZBYT PLUS SP. Z O.O.
Tel.: e-mail

PRACA

POSZUKUJEMY LAKIERNIKA  i POMOCNIKA LAKIERNIKA

-kontakt tel.602 111 079

Uprzejmie informujemy,że od dnia 01.05.2016 zmianie ulega lokalizacja Biura Obsługi Klienta  Polmozbytu Plus.Serwis, ubezpieczenia, części zamienne będą się mieściły po przeciwnej stronie budynku tzn. w obecnej Stacji Kontroli Pojazdów z wjazdem od ul. Choroszczańskiej. Serdecznie zapraszamy i przepraszamy za niedogodności.

Firma Polmozbyt Plus znajduje się 200 metrów od dworca PKP na ulicy Zwycięstwa 10A  przy trasie wylotowej na Warszaw

 

 
Wyświetl większą mapę

SERWIS MECHANICZNY

tel. +48 85  651 08 99

Pon.pt.7.00-16.00

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

+48  85 651 08 99

BLACHARNIA-LAKIERNIA

tel.+48 85 651 08 99

HURTOWNIA

tel.+48 85 651 21 82 

BADANIA TECHNICZNE

tel.+48 85 651 12 57

Pon.pt.7.00-21.00,sob.7.00-15.00

UBEZPIECZENIA

tel.+48 85  652 60 83

tel.+48 85 652 42 27

  
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies